Jaký je rozdíl mezi entitou a atributem - Rozdíl Mezi

Jaký je rozdíl mezi entitou a atributem

hlavní rozdíl mezi entitou a atributem je to entita je objekt reálného světa, který představuje data v RDBMS, zatímco atribut je vlastnost, která popisuje entitu.

Relační databázový systém řízení (RDBMS) je typem systému pro správu databází založený na relačním modelu. Pomáhá efektivně ukládat a spravovat data, abyste k nim snadno přistupovali. RDBMS ukládá data do tabulek nebo vztahů. Každá tabulka se skládá ze sloupců a řádků. Před vytvořením databáze je nezbytné vytvořit databázi. ER diagram pomáhá tento úkol splnit. Entita a atribut jsou dva pojmy vztahující se k ER diagramům.

Oblasti pokrytí

1. Co je entita
- Definice, funkčnost
2. Co je atribut
- Definice, funkčnost
3. Jaký je rozdíl mezi entitou a atributem
- Srovnání klíčových rozdílů

Klíčové výrazy: Atribut, entita, RDBMS


Co je entita

Entita je objekt reálného světa, který představuje data v RDBMS. Předpokládejme například systém řízení univerzity. Ukládá informace o studentech, přednášejících, kurzech, zkouškách apod. Student, lektor, kurz a zkouška se stávají tabulkami v databázi. Záznam ve studentské tabulce se nazývá entita. Představuje jeden studentský objekt. Podobně je záznam v tabulce lektorů účetní jednotkou. Představuje jeden předmět lektora. Tyto entity se nazývají silné entity. Jako slabá entita existuje jiný typ entity. Slabá entita závisí na jiné entitě. Zkušební subjekt například závisí na předmětu kurzu. Je to slabá entita.


V ER diagramu můžeme reprezentovat entitu pomocí obdélníku. Navíc můžeme reprezentovat slabý subjekt pomocí dvojitého obdélníkového pole.

Co je atribut

Atributy jsou vlastnosti, které popisují entitu. Podívejme se znovu na příklad systému řízení univerzity. Studentská entita má atributy jako studentské jméno, jméno, věk, adresa, GPA. Předmět má atributy jako ID kurzu, název kurzu, trvání. Subjekt zkoušení má navíc atributy, jako je číslo zkoušky, datum, čas zahájení, čas ukončení, atd.

Jedná se o různé typy atributů. Jsou následující.

Jednoduchý atribut - Nelze dále rozdělit jednoduchý atribut. Např. - id, věk

Kompozitní atribut - Je to kombinace více než jednoho jednoduchého atributu. Např. - Jméno se skládá z křestního jména, středního jména, příjmení. Adresa se může skládat z čísla domu, názvu ulice, města atd.

Atribut s jednou hodnotou - Může mít pouze jednu hodnotu. Např. - id, věk

Vícehodnotový atribut - Pro tento atribut může být více hodnot. Např. - email, telefonní číslo

Odvozený atribut - Atribut není v RDBMS dostupný, ale tento atribut můžeme najít pomocí jiných atributů. Např. - Můžeme najít věk podle data narození.

V diagramu ER reprezentujeme atribut pomocí elipsy. Označujeme odvozený atribut pomocí tečkované elipsy uvnitř hlavní elipsy. Atribut multivalued je navíc symbolizován dvojitou elipsou. V databázi jsou sloupce tabulky atributy.

Rozdíl mezi entitou a atributem

Definice

Entita je objekt v RDBMS, který se používá k modelování a ukládání informací, zatímco atribut je charakteristika pro definování entity. To je tedy hlavní rozdíl mezi entitou a atributem.

Funkčnost

Další rozdíl mezi entitou a atributem je, že entita reprezentuje hlavní objekty RDBMS, zatímco atributy popisují entitu.

Tabulky

Entita je také řádek nebo záznam v tabulce, zatímco atribut je sloupec v tabulce.

Závěr

RDBMS je jedním z nejrozšířenějších systémů pro správu databází. Před vytvořením databáze je však nutné navrhnout databázi. Entita a atribut se vztahují k ER diagramům. Hlavní rozdíl mezi entitou a atributem je, že entita je objekt reálného světa, který představuje data v RDBMS, zatímco atribut je vlastnost, která popisuje entitu.

Odkaz:

1. „Základní pojmy ER modelu v DBMS.“ Studytonight,